Huisregels / Gebruikers reglement

Er zijn een aantal puntjes t.a.v. het gebruik van de Kaaie die de aandacht vragen.

1. Laat na het gebruik van de Kaaie de ruimte achter, zoals hij er behoort uit te zien. Tafels en vloer opgeruimd, u behoeft de grote schoonmaak niet te doen, maar een propere tafel en eventueel aangeveegde vloer, indien nodig, lijkt ons niet onoverkomelijk!

2. Let op de verlichting als u de Kaaie verlaat, we moeten de kosten gezamenlijk betalen!

3. Bij het afsluiten van de Kaaie niet vergeten het alarm aan te zetten.

Gebruikers reglement “de Kaaie” Philippine.

1. Het beheer van de Kaaie valt onder het bestuur van de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Philippine.

2. Partijen worden in het reglement aangeduid als Gebruiker en Stichting.

3. De Gebruiker dient zich te houden aan de gewijzigde drank en horecawet voor paracommercie die is ingegaan 1 januari 2014.

4. Het is de Gebruiker verboden indien gebruik wordt gemaakt van bar en keuken eigen dranken c.q. etenswaren mee te brengen c.q. te verkopen. (Behoudens afspraak met de Stichting/Koos wisse)

5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de afdracht van Buma/Sena rechten indien deze van toepassing zijn.

6. De Gebruiker zal de accommodatie als een “goed huisvader” beheren en na gebruik schoon achterlaten. Schade en vernielingen zijn voor rekening van de Gebruiker en dienen aan de Stichting te worden gemeld.

7. De Gebruiker wordt in het bezit gesteld van sleutels welke niet aan derden mogen worden doorgegeven zonder toestemming van de Stichting. Van de sleutels mogen geen duplicaten worden gemaakt. Bij verlies brengt de Stichting € 150,– in rekening.

8. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het aan/uitzetten van het alarm, verlichting en afsluiten van de Kaaie. Voor het niet nakomen kan de Stichting eventuele kosten in rekening brengen.

9. Goederen in de Kaaie welke eigendom van de Gebruiker zijn, staan daar voor rekening en risico van deze Gebruiker.

10. Jaarlijks wordt door de Stichting de huur vastgesteld en de prijzen voor het gebruik van bar en keuken. Wijziging hiervan zal per mail aan de Gebruiker worden bekend gemaakt.

11. Het staat de Stichting vrij aanvullende afspraken te maken met de Gebruiker welke worden opgenomen in een aanvullende bijlage gevoegd bij dit reglement.

12. Bij niet nakoming van de gemaakte afspraken heeft de Stichting de mogelijkheid de Gebruiker uit het pand te weren.

13. In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, staat het de Stichting vrij een standpunt in te nemen welke bindend zal zijn.

14. Dit reglement gaat in per 1-1-2017 en vervangt alle eerder afgegeven gebruikersovereenkomsten vanaf 2013.

Philippine, december 2016.

Bestuur Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Philippine.

ZEER BELANGRIJK!!!

==================

Met ingang van 2014 zijn de regels m.b.t. drankgebruik gewijzigd. Vanaf die datum is het niet meer toegestaan alcoholhoudende dranken te gebruiken c.q. in bezit te hebben voor personen onder de 18 jaar!!

Diegene die drank verstrekt aan personen onder de 18 jaar kan worden beboet met een bedrag van € 1350,–!!

DE STICHTING BEHEER WELZIJNSACCOMMODATIES AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HANDELINGEN DOOR PERSONEN VAN VERENIGINGEN OF GROEPEN, DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE KAAIE EN DE BAR, WELKE STRIJDIG ZIJN MET BOVENGENOEMDE REGELS!!!